Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Puur en Mooi en een client waarop Puur en Mooi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen 

Puur en Mooi zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Puur en Mooi zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3 Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Puur en Mooi melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Puur en Mooi het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Puur en Mooi  heeft een speling in tijd van 15 minuten voor en na de afgesproken tijd. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4 Tarieven

Puur en Mooi vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, zet- en spelfouten voorbehouden. Puur en Mooi vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum aan de klant. 

5 Betaling

De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Op verzoek ontvangt de client een nota.In bijzondere gevallen en op verzoek van de client kan per bank of giro worden betaald. Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de client in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en is Puur en Mooi gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen, is Puur en Mooi gerechtigd om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de client. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hierboven beschreven, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend a contant plaatsvinden.

6 Persoonsgegevens en privacy

De client voorziet Puur en Mooi voor de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens, waarvan Puur en Mooi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijke zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Puur en Mooi neemt de persoonlijke gegevens van de client op een klantenkaart. Puur en Mooi behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Puur en Mooi zal gegevens niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client vooraf. 

7 Aansprakelijkheid

Puur en Mooi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Puur en Mooi is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8 Garantie

Puur en Mooi geeft de client 1 week (7 dagen) garantie op de verrichten behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: de client andere producten dan de door Puur en Mooi geadviseerde heeft gebruikt. De client de adviezen niet heeft opgevolgd. De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevold. De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9 Beschadiging en diefstal

Puur en mooi heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Puur en Mooi meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Puur en Mooi. Puur en Mooi moet de aanklager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Puur en Mooi en de aanklager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden (www.geschillencommissie.nl).

11 Behoorlijk gedrag

De client behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Puur en Mooi het recht de client de behandeling te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. Bij Puur en Mooi worden geen erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

12 Op elke overenkomst tussen Puur en Mooi en de client is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar. 

Mocht Puur en Mooi om veiligheidsoverwegingen een behandeling niet kunnen uitvoeren dan kan dat niet worden aangerekend.